19 abril 2010

25 ANIVERSARI DE l’ESCOLA TRES PINS

Projecte Bilingüe i d’Educació Conjunta Alumnes Sords i Oïdors de l’Escola Municipal Tres Pins

L’Escola Municipal Tres Pins es creà com escola de règim ordinari al 1984, com a resultat de la transformació institucional de la antiga escola municipal de sords de Barcelona, es a dir, del Centre Municipal Fonoaudiològic, situada des dels inicis dels anys 70 en la seu actual de Montjuïc, però abans tenia una ubicació prèvia en altres espais de la ciutat com escola específica de sords en 1799.

Des de 1984 fins mitjans dels anys 90 aproximadament, l’escola es de règim ordinari, però compta amb molts alumnes sords integrats en model estrictament oral, conjuntament amb l’alumnat oïdor .

EL PROJECTE

A partir de mitjans dels 90 fins l’actualitat l’escola ha elaborat un model singular, pioner en l’Estat espanyol i amb pocs antecedents, que consisteix en la vertebració de dos eixos d’intervenció educativa:

-Educació conjunta en inclusió d’alumnat oïdor i sord.
-Educació bilingüe per a l’alumnat sord: acceptació de la llengua de signes catalana (LSC) com a primera llengua per aquests nens, i la llengua escrita i oral com a segones llengües.

Document: Horari d'Activitats (128.50 kb)