22 febrer 2009

ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DE LES ENTITATS A LA LLEI 4/2008

El 2 d’agost de 2008 va entrar en vgor la llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquesta norma queda inclosa dintre del projecte legislatiu de codificació que des de fa anys es porta a terme des del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de creació d’un Codi Civil propi.
El fet de tenir en un sol llibre tota la normativa de dret civil ens permet comprendre l’estructura d’aquesta llei, que es divideix en tres llibres, el primer de disposicions generals ( aplicables a totes les persones jurídiques sotmeses al dret civil català), el segón de les associacions i el tercer de les fundacions.

Font: Centre d’Estudis Suport Associatiu

Document: Document amb l'informació. (336.64 kb)