30 setembre 2010

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ -ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA-

Benvolguts/es
Bona Voluntat en Acció en data 16/9/2010 ha estat reconeguda com a entitat d?utilitat pública.
La declaració d’utilitat pública és el reconeixement administratiu que una associació està constituïda per assolir una finalitat d’interès general. Aquest reconeixement, comporta una sèrie de drets i d?obligacions.
1. Drets
-Esmentar aquesta qualificació a tota classe de documents, després del seu nom.
-Gaudir de beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals d’acord amb el que estableixi la normativa en cada cas.
En aquest apartat totes aquelles persones que efectuïn Donatius a Bona Voluntat en Acció, aquests tindran el reconeixement legal de ser deduïbles en la Declaració d?hisenda del IRPF.
2. Obligacions
-Rendir comptes anualment i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant l?exercici al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El reconeixement d?entitat d?utilitat pública de ben segur que ens comportarà moltes oportunitats, sobretot de cara als nostres subvencionadors, doncs aquest suposa un major aval i credibilitat del treball de bona Voluntat en Acció, podent ampliar les opcions de captació de recursos per poder millorar i ampliar la nostra capacitat d?ajuda a les persones del barri del Poble Sec.
Als nostres col.laboradors , voluntaris, socis? us volem agrair el vostre treball i suport que han fet possible que poguem ser considerats entitat d?utilitat pública.

Bona Voluntat en Acció

MOLTES FELICITATS.