26 abril 2010

IMMIGRACIÓ, INTERCULTURALITAT I ACOLLIDA

Curs de 52h
Del 8 de maig al 3 de juliol
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
Preu: 270,00 euros

Adreçat a:
Tècnics d’immigració, mediadors interculturals i totes aquelles persones que treballen i/o estan interessades en l’àmbit de la immigració i la interculturalitat

Objectius:
Donar eines, informació i formació per a la posada en marxa de les sessions d’acollida previstes pel projecte de la Llei d’Acollida de la Generalitat de Catalunya
Preparar futurs tècnics/agents d’acollida

Programa:
La nova llei d’estrangeria
L’acollida a nivell local: llei catalana d’acollida
Models dels serveis d’acollida
Metodologia de les sessions d’acollida
Immigració, economia i societat
Politiques locals d’integració i acollida
Característiques i necessitats socials de la nova immigració:
Joves, Dones immigrades, Immigració magribina, Immigració xinesa
Immigració llatina, Immigració de l’Est, Immigració de l’Àfrica Subsahariana, Immigració de Pakistan

Coordinadors pedagògics:
Jesús Gomez Pujol: Economista, Director Tècnic de l’Associació sociocultural La Formiga; Tècnic d’immigració
Gustavo de Miguel: Pedagog, coordinador del pla educatiu de l’Associació sociocultural La Formiga; Agent d’acollida per a l’ Ajuntament de Barcelona

JOVES LLATINS I IMMIGRACIÓ
Problemàtiques, reflexions i eines
Curs de 24 h
Del 7 al 28 de maig
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
Preu: 150,00 euros

Adreçat a:
Mediadors/es interculturals, tècnics/ques d’immigració, agents d’acollida, treballadors/es socials, professorat de primària i ESO i persones que treballin amb col·lectiu llatinoamericà, així com persones interessades en el tema

Objectius:
Aprofundir sobre les migracions llatinoamericanes, contextos d’origen i de destí, i sobre la relació Espanya-America Llatina des d’una perspectiva transatlàntica
Repensar el concepte de Amèrica Llatina i la presència dels col·lectius llatinoamericans en Espanya i Catalunya
Deconstruir alguns tòpics i estereotips que es construeixen al voltant de la migració llatinoamericana i dels joves llatins

Programa:
Aspectes històrics, culturals i sociopolítics d’Amèrica Llatina
Migracions llatinoamericanes a Espanya
Fluxos migratoris i polítiques migratòries del estat espanyol
Migracions llatinoamericanes des d’una perspectiva familiar i de gènere
Reagrupació familiar i joventut llatina
Joves llatins, espai públic i convivència
“Bandes juvenils”: reflexions a partir de l’experiència d’intervenció comunitària
Fills i filles de famílies immigrants a l’escola catalana: reflexions a partir de casos d’estudi

Equip docent:
Vicenç Casalta : Mestre d’infantil i primaria. Doctorand en Antropologia. Assessor LIC al Vallès Occidental. membre dels grups d’investigació EMIGRA (Educació, Migracions, Infàncies) – UAB i AFIN (Adopcions, Famílies, Infàncies) – UAB
Luca Giliberti : Antropòleg i doctorand del Programa “Educació, Societat i Qualitat de Vida”, univ.de Lleida. Investigador sobre temàtiques de joventut, migració i escola a Catalunya. Experiència en projectes de recerca sobre la joventut llatinoamericana i els grups juvenils de carrer
Gabriela Poblet : Doctoranda en Antropologia. Investigadora en temàtiques de migració llatinoamericana, gènere i inserció laboral. Experiència com a mediadora interucultural i formadora en projectes d’acollida

Altres cursos que oferirem properament
**************************************************************************************

INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A COL·LECTIUS DE RISC D?EXCLUSIÓ SOCIAL
Curs de 40h
1ª EDICIÓ: del 4 de juny al 10 de juliol
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
2ª EDICIÓ: del 5 al 20 de juliol
De dilluns a dijous, de 17 a 21h
Preu: 260,00 euros

Adreçat a:
Educadors/es, professors/es, monitors/es i tots aquells professionals que treballen amb col·lectius de risc.

Programa:
Introducció a l’orientació laboral
Recursos pràctics per l’insertor-orientador-formador sociolaboral
Programes d’ inserció adreçats a dones
Programes d’ inserció adreçats a majors de 45 anys
Programes d’ inserció adreçats a immigrants
Programes d’ inserció adreçats a persones penades
Programes d’ inserció adreçats a persones amb disminució
Programes d’ inserció adreçats a persones drogodependents
Programes d’ inserció adreçats a joves

Professors:
Natàlia Marco: Educadora social; Coordinadora dels projectes socials de La Formiga; formadora i insertora sociolaboral
Albano Benito: Ll.Psicología, MasterRRHH, Terapeuta Gestalt, Coordinador de projectes d’inserció laboral del Fons Social

TEATRE COM A RECURS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Taller de 20h
del 5 al 9 de juliol
De dilluns a divendres de 17 a 21h
Preu: 130,00 euros

Adreçat a:
Educadors/es, professors/es, monitors/es i tots aquells interessats en utilitzar el teatre com a eina educativa i descobrir els recursos que ofereix per transmetre coneixements, crear debat i resoldre conflictes

Objectius:
Planificar una sessió de teatre
Adquirir tècniques teatrals
Adquirir criteris per seleccionar els temes adequats a tractar
Analitzar situacions
Adquirir nocions de teatre foro

Programa:
Tècniques de teatre: escenificar una historia; personatge; relacions entre els personatges
Tècniques de improvisació
Tècniques de teatre foro
Reconèixer i analitzar situacions de conflicte
Experimentació de una sessió de foro

Professora:
Silvana Nafria per a més informació www.silnafria.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

???????????????????????????????????????

Os enviamos información sobre los cursos de formación especializada que empezaran el mes de mayo

INMIGRACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y ACOGIDA
Curso de 52h
Del 8 de mayo al 3 de julio
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h
Precio: 270,00 euros

Dirigido a:
Técnicos de inmigración, mediadores interculturales y todas aquellas personas que trabajan y/o están interesadas en el ámbito de la inmigración y la interculturalidad

Objetivos:
Dar herramientas, información y formación para la puesta en marcha de las sesiones de acogida previstas por el proyecto de Ley de Acogida de la Generalitat de Cataluña
Preparar futuros técnicos/agentes de acogida

Programa:
La nueva ley de extranjería
La acogida a nivel local: ley catalana de acogida
Modelos de los servicios de acogida
Metodología de las sesiones de acogida
Inmigración, economía y sociedad
Políticas locales de integración y acogida
Características y necesidades sociales de la nueva inmigración:
Jóvenes, Mujeres inmigradas, Inmigración magrebina, Inmigración china
Inmigración latina, Inmigración del Este, Inmigración de África Subsahariana, Inmigración de Pakistán

Coordinadores pedagógicos:
Jesús Gómez Pujol – Economista, Director Técnico de la Asociación sociocultural La Formiga; Técnico de Inmigración
Gustavo de Miguel – Pedagogo, coordinador del plan educativo de la Asociación sociocultural La Formiga; Agente de acogida para el Ayuntamiento de Barcelona
JÓVENES LATINOS E INMIGRACIÓN
Problemáticas, reflexiones y herramientas
Curso de 24 h
Del 27 de abril al 28 de mayo
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h
Precio: 150,00 euros

Dirigido a:
Mediadores/as interculturales, técnicos/as de inmigración, agentes de acogida, trabajadores/as sociales, profesorado de primaria y ESO y personas que trabajan con colectivo latinoamericano, así como personas interesadas en el tema

Objetivos:
Profundizar sobre las migraciones latinoamericanas, contextos de origen y de destino, y sobre la relación España-América Latina desde una perspectiva transatlántica
Repensar el concepto de América Latina y la presencia de los colectivos latinoamericanos en España y Cataluña
Deconstruir algunos tópicos y estereotipos que se construyen alrededor de la migración latinoamericana y de los jóvenes latinos

Programa:
Aspectos históricos, culturales y sociopolíticos de América Latina
Migraciones latinoamericanas a España
Flujos migratorios y políticas migratorias del estado español
Migraciones latinoamericanas desde una perspectiva familiar y de genero
Reagrupación familiar y juventud latina
Jóvenes latinos, espacio público y convivencia
“Bandas juveniles”: reflexiones a partir de la experiencia de intervención comunitaria
Hijos y hijas de familias inmigradas en la escuela catalana: reflexiones a partir de casos de estudio

Equipo docente:
Vicenç Casalta – Maestro de infantil y primaria. Doctorando en Antropología. Asesor LIC del Vallés Occidental. Miembro de los grupos de investigación EMIGRA (Educación, Migraciones, Infancia) – UAB y AFIN (Adopciones, Familias, Infancia) – UAB
Luca Giliberti – Antropólogo y doctorando del Programa “Educación, Sociedad y Cualidad de la Vida”, Univ de Lerida. Investigador sobre temáticas de juventud, migración y escuela en Cataluña. Experiencia en proyectos de investigación sobre la juventud latinoamericana y los grupos juveniles de la calle.
Gabriela Poblet – Doctoranda en Antropología. Investigadora en temáticas de migración latinoamericana, genero e inserción laboral. Experiencia como mediadora intercultural y formadora en proyectos de acogida

Otros cursos que realizaremos próximamente
************************************************************************************************************************************************

INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA COLECTIVOS DE RILUSIÓN SOCIAL
Curso de 40h
1ª EDICIÓN: del 4 de junio al 10 de julio
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h
2ª EDICIÓN: del 5 al 20 de julio
De lunes a jueves de 17 a 21h
Precio: 260,00 euros

Dirigido a:
Educadores/as, profesores/as, monitores/as y todos aquellos profesionales que trabajen con colectivos de riesgo
.

Objetivos:
Introducir a los alumnos en el mundo de la lengua y la caligrafía china como medio para conocer la historia y la filosofía de esta cultura milenaria a través de clases teóricas y prácticas

Programa:
Introducción a la orientación laboral
Recursos prácticos para el insertor-orientador-formador sociolaboral
Programas de inserción dirigidos a mujeres
Programas de inserción dirigidos a mayores de 45 años
Programas de inserción dirigidos a inmigrantes
Programas de inserción dirigidos a personas penadas
Programas de inserción dirigidos a personas con disminución
Programas de inserción dirigidos a personas drogodependientes
Programas de inclusión dirigidos a jóvenes

Profesores:
Natalia Marco: Educadora social, Coordinadora proyectos Asociación La Formiga, formadora e insertora sociolaboral
Albano Benito: Licenciado en Psicología; Master RRHH, Terapeuta Gestalt, Coordinador proyectos de inserción laboral del Fondo Social Europeo
Ll. Psico

TEATRO COMO RECURSO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Taller de 20h
del 5 al 9 de julio
De lunes a viernes 17 a 21h
Precio: 130,00 euros

Dirigido a:
Educadores/as, profesores/as, monitores/as y todos aquellos interesados en utilizar el teatro como herramienta educativa y descubrir los recursos que ofrece para transmitir conocimientos, crear debate i resolver conflictos

Objetivos:
Planificar una sesión de teatro
Adquirir técnicas teatrales
Adquirir criterios para seleccionar los temas adecuados a tratar
Analizar situaciones
Adquirir nociones de teatro foro

Programa:
Técnicas de teatro: escenificar una historia; personajes; relaciones entre los personajes
Técnicas de improvisación
Técnicas de teatro foro
Reconocer y analizar situaciones de conflictos
Experimentación de una sesión de foro

Profesora:
Silvana Nafria: para más información www.silnafria.com