12 abril 2011

JA HAN SORTIT LES SUBVENCIONS MUNICIPALS

Podeu mirar les subvencions del Districte de Sants-Montjuic en el link adjunt.
La llegenda de codis per a la documentació que cal aportar, que trobareu a la llista, és la següent:
A.- Fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica
B.- Fotocòpia compulsada del NIFo CIF de la persona jurídica
C.- Fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud
D.- Fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent
E.- Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària Estatal (AEAT)
F.- Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
G.- Esmena de deutes amb la Hisenda municipal (IMH)
I.- Acreditació de tenir seu social a la ciutat de Barcelona