16 març 2014

LA FORMIGA – CURSOS DE PRIMAVERA

Curs Gestionar les emocions, eines i recursos per treballar amb les persones
(16 hores) Del 21 a 31 de març
Dilluns i divendres de 16:00 a 20:00 hores

Descripció
L’objectiu és conèixer les característiques i el funcionament de les anomenades emocions negatives bàsiques (por, ira i tristesa) amb l’objecte de poder saber quines són les que en cada moment ens afecten i condicionen les conductes humanes.

Continguts
– Impacte de les emocions negatives so­bre la raó, l’aprenentatge, la memòria i la presa de decisions.
– Estudi de les principals emocions nega­tives: por, ira i tristesa.
– Patrons de comportaments.
– Conductes d’afrontament.
– Estratègies de regulació.

Preu: 105 € (amb descompte 95 €)

Formació bonificada: Si ets treballador en actiu tens la possibilitat de fer la for­mació de forma bonificada. Si estàs inte­ressat et podem informar de com fer-ho.

Professorat: Carles Perni, llicenciat en psicologia, tècnic de formació i orientació laboral.

__________

Curs: Estimulació cognitiva de la gent gran, com organitzar ta­llers de memòria?
(12 hores) Del 4 al 11 d’abril Dilluns i divendres de 16:00 a 20:00 hores

Descripció
En aquest curs coneixerem quines són les capacitats mentals que es deterioren més amb l’edat i per què, parlarem de les pèrdues de memòria associades a l’edat i la diferència amb les demències i també aprendrem diverses eines i exercicis per a exercitar la memòria i com organitzar un taller de memòria.

Continguts
– Procés d’envelliment: les capacitats cog­nitives i els canvis amb l’edat. Els sentits. Importància de l’atenció en la memòria, atenció sostinguda i atenció dividida. Les funcions executives i el llenguatge a la tercera edat.
– La memòria: què és i tipus de memòria. Les tres fases del procés de memoritza­ció (registre, emmagatzematge i recupe­ració), factors que afavoreixen i perjudi­quen en aquest procés. Quan les pèrdu­es de memòria són normals per l’edat (PMAE) o degudes a un deteriorament o demència.
– Estratègies per a l’estimulació cognitiva: com treballar les capacitats a partir de tècniques d’atenció, concentració, asso­ciació, visualització o categorització amb exercicis pràctics.
– Organització de tallers de memòria. Ti­pus d’usuaris, nombre de sessions, con­tingut i estructura de les sessions, mate­rial, etc.

Preu: 72 € (amb descompte 65 € €)

Formació bonificada: Si ets treballador en actiu tens la possibilitat de fer la for­mació de forma bonificada. Si estàs inte­ressat et podem informar de com fer-ho.

Professorat: Ana Sánchez, psicòloga especialitzada en animació de la gent gran.