17 març 2015

NOTA DE COORDINADORA SOBRE FISCALITAT DE LES ENTITATS

NOTA DE LA COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE-SEC

Com ja sabeu, amb la modificació de la Llei sobre l’Impost sobre Societats (Llei 27/2014 de 27 de novembre), a partir del dia 1 de gener de 2015 es va incloure totes les associacions en el deure de presentar aquest impost. En aquest sentit, hi ha hagut novetats significatives arrel de la publicació del Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, que ha posat un topall a les entitats sense finalitat de lucre obligades a presentar-lo. En línies generals, en queden exemptes les entitats que compleixin tots tres requisits:

1. Pressupost d’ingressos total inferior a 50.000€ 

2. Ingressos per rendes no exemptes inferiors a 2.000€

3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció

A continuació alguns aclariments:

· Els ingressos exempts corresponen a les quotes de soci, subvencions i donacions. Un import superior a 50.000€ en aquests conceptes genera l’obligació de tributar.

· Els ingressos per rendes no exemptes sotmesos a retenció són aquells que provenen del rendiment del patrimoni, fonamentalment arrendaments i interessos bancaris. Se’n poden tenir fins a 2.000€ sense estar obligat a tributar.

· Són ingressos no exempts no subjectes a retenció tota prestació de serveis que tingui una contrapartida econòmica. En conseqüència, qualsevol ingrés (sigui de la quantitat que sigui) en aquest concepte genera l’obligació de presentar l’impost. Alguns exemples: actuació (d’una colla castellera, d’un esbart, etc.), vendes (d’entrades per a un espectacle, marxandatge, etc.); ingressos per realització de tallers i cursos, o qualsevol altre tipus de contraprestacions econòmiques.

Per tant, segueix la subjecció a l’Impost sobre Societats per a entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, com ja passava amb la llei anterior. Per a més informació, podeu consultar l’apartat web sobre fiscalitat de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.