26 juny 2018

OBRES DE MILLORA DEL DRENATGE DEL CARRER DE VILA I VILÀ

Us fem arribar primera informació del Comitè d’Obres referent a la Millora de Drenatge i Urbanització de Vila i Vilà.

Els temes exposats al Comitè d´Obres i Mobilitat del dia 9 d´abril de 2018, referents a Sants han estat 1

Millora drenatge carrer Vilà i Vilà (Carrera i Palaudàries) i urbanització carrer Vilà i Vilà (Palaudàries i Josep Carner).

OBRA TOTAL es descriu el global de l´obra però s´aproven les fases 1 i 2 que es descriuen més endavant:
L´obra a executar consisteix en la execució d’un tram de col·lector entre el carrer Palaudàries i el carrer Carrera i la seva posterior reurbanizació del carrer Vila i Vilà entre el carrer Palaudàries i el passeig Josep Carner, que forma part d’una de les tres fases d’execució dels col·lectors que serviran per millorar el sistema de drenatge del sistema Paral·lel, Ronda de Sant Pau i Vila-Vilà. El nou col·lector tindrà una longitud d’aproximadament 161m i es projectarà amb una secció de dues canonades de 2.700mm de diàmetre. El col·lector s’inicia a l’alçada del carrer Palaudàries i amb un pendent longitudinal de 0,40%, la resta de la longitud connecta amb el col·lector existent a l’alçada del carrer Carrera.

El procediment constructiu per a dur a terme l’execució de les obres serà el següent:
– Desmuntatge i demolició dels diferents elements existents a la urbanització.
– Implantació dels desviaments de trànsit per alliberar les zones d’obres.
– Localització de serveis i desviaments del serveis existents que es vegin afectats.
– Execució de pantalles de pilons ( alternant desviaments de trànsit).
– Tancament de la circulació al trànsit pel carrer, implantació de vials d’accés laterals per accessos a veïns.
– Demolició de paviments i excavació de terres entre les pantalles de pilons. – Apuntalament provisional de les pantalles de pilons.
– Execució del nou col·lector i demolició el col·lector existent.
– Execució del col·lector D800 associat a la urbanització.
– Execució d’obres singulars (entroncaments amb col·lectors existents ) i restitució de canonada per a la recollida del drenatge superficial i dels claveguerons.
– Reposició de serveis, implantació de noves instal·lacions associades a la nova urbanització, paviments, mobiliari, etc.
– Desviaments de trànsit per execució de sobreeixidor.
– Execució del sobreeixidor al Passeig Montjuïc.
– Ampliació de la xarxa freàtica i nova escomesa fins el Parc de Bombers.
– Reposició de paviments i urbanització fins al Passeig de Josep Carner.

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES: L’execució de l’obra es pot resumir en 6 fases principals, que són les que tindran major repercussió respecte al trànsit.

En aquest Comitè s´aproven les fases 1 i 2. A continuació es descriuen les fases previstes però després es descriuen amb detall i algunes variacions que engloben les fases 1 i 2.

Fase1: En aquesta fase s’executen els pilons que formaran l’apuntalament del costat Poble Sec, previ desmuntatge del mobiliari urbà, arbrat i serveis existents que interfereixin en l’execució dels mateixos. Es planteja per tant una ocupació al llarg de tot el carrer dintre de l’àmbit de l’obra, de 5 metres d’amplada mínima, això permet deixar un carril de circulació amb una amplada de 3 metres i mig, és deixaran lliures al trànsit les cruïlles amb els carrers transversals excepte quan s’executin els pilons de les cruïlles, rebent aquests un tractament específic cadascuna d’elles en funció del moment en que s’afectin.

Fase 2: En aquesta fase s’executen els pilons que formaran l’apuntalament dels costat Paral·lel, previ desmuntatge del mobiliari urbà, arbrat i serveis existents que interfereixin en l’execució dels mateixos. Es planteja per tant una ocupació al llarg de tot el carrer dintre de l’àmbit de l’obra, de 5 metres d’amplada mínima, això permet deixar un carril de circulació amb una amplada de 3 metres i mig, és deixaran lliures al trànsit les cruïlles amb els carrers transversals excepte quan s’executin els pilons de les cruïlles, rebent aquests un tractament específic cadascuna d’elles en funció del moment en que s’afectin.

Fase 3: Execució del nou col·lector i demolició del col·lector existent. En aquesta fase es tallarà la circulació del carrer deixant únicament carril exclusiu per veïns i serveis, adaptant els trams de vorera com a carril de circulació, es tallarà al trànsit la circulació dels carrers transversals afectats, restant en atzucac el carrer mentre duri l’afecció i desviant el trànsit pels carrers adjacents.

Fase 4: Execució de totes les instal·lacions associades al projecte d’urbanització des del carrer Palaudàries i el Passeig de Josep Carner, execució del col·lector D800,embornals, instal·lacions d’enllumenat, IMI, reposicions de serveis, xarxa d’aigua freàtica fins al carrer de Carrera, etc. S’aprofitarà el tall de carrer executat en la fase 3 per a encabir-les i per poder dur a terme la pavimentació del vial, de cara a poder habilitar ja en la següent fase la circulació de vehicles per la calçada.

Fase 5: Execució del sobreeixidor del Passeig Montjuïc i ampliació de la xarxa freàtica fins al Parc de bombers. Aquesta fase es podrà dur a terme si el trànsit del carrer de Vila i Vilà ja està restablert. Durant l’execució d’aquesta actuació s’ocuparà la calçada del carrer Carrera i una part de la calçada del Passeig de Montjuïc, realitzant un desviament ocupant parcialment un tram de vorera del carril de baixada per a poder conservar així la circulació dels dos carrils del carrer.

Fase 6: Un cop realitzat el sobreeixidor s’hauria de dur a terme en horari nocturn el tall de trànsit del Passeig Montjuïc per poder realitzar el creuament de la xarxa freàtica fins a la vorera del Parc de Bombers.

El total de l´obra es preveu en 15 mesos, dels quals 12 pertanyen al col·lector. Comitè acorda inici el 24 d´abril sense tall de carrer i per al 25 de juny nova fase amb tall total del carrer i esperant nou pas per Comitè per properes fases.

Descripció de les fases aprovades a Comitè amb fases detallades i actualitzades: (S´adjunta documentació gràfica aportada però difereix en alguns termes de les fases)

FASE 1:

FASE 1A: Realització amb Georadar per a la localització de serveis, es dividirà en dues actuacions:
Actuació 1: Identificació de serveis lateral Paral·lel.
Actuació 2: Identificació de serveis lateral Montjuïc.
Per dur a terme aquestes fases s´hauran d´alliberar les zones verdes d´aparcament d´ambdós costats. Presenyalització de retirada d´aparcament per al dia 14 d´abril. Es reubicaran les dues places de reserva per ambulàncies del costat Paral·lel just abans de la cruïlla de Puig i Xoriguer amb Vilà i Vilà.
Duració prevista 1 setmana. Del 24 d´abril al 30 d´abril.

FASE 1B.1 1B.2 i 1B.3. Rases per la col·locació de serveis i realització de cales a vorera, a les voreres sempre es deixarà un pas lliure per a vianants de mínim 1,5m.
FASE 1B.1 Execució de rasa lateral Paral·lel, es separarà la zona de la rasa dels vehicles amb New Jerseys, un cop realitzada es taparà i la capa final es formigonarà, per poder passar trànsit en la següent fase.
Duració prevista dues setmanes. Del 2 de maig al 16 de maig.
FASE 1B.2 Execució de rasa lateral Montjuïc , es separarà la zona de la rasa dels vehicles amb New Jerseys, un cop realitzada es taparà i la capa final es formigonarà, per poder passar trànsit en la següent fase.
Duració prevista dues setmanes. Del 17 de maig al 31 de maig.
FASE 1B.3 Execució de rasa zona sobreeixidor, es separarà la zona de la rasa dels vehicles amb New Jerseys, un cop realitzada es taparà i la capa final es formigonarà, per poder passar trànsit en la següent fase.
Duració prevista una setmana. Del 31 de maig al 8 de juny.

FASE 2:

Execució de pilons que formaran l´apuntalament de costat Poble Sec primerament i després costat Paral·lel, previ desmuntatge del mobiliari urbà i serveis existents. Es planteja ocupació al llarg de tot el carrer de 5m d´amplada mínima, deixant un carril de circulació amb un amplada de 3,5m (en principi es preveia deixar aparcament però Comitè demana treure’l i assegurar pas de 3,5m per bombers). Es deixaran lliures les cruïlles amb els carrers transversals excepte quan s´executin els pilons a les cruïlles.

Posteriorment s´ha de dur a terme l´execució del sobreeixidor del Passeig Montjuïc. Durant l´execució s´ocuparà la calçada del carrer Carrera i una part del Passeig de Montjuïc, conservant els dos carrils de circulació.
Aquesta fase es dona com a data d´inici el 25 de juny, esperant el fi del calendari escolar, ja que es tanca el carrer definitivament fins a fi de l´obra.

Properament novament passaria per Comitè per actualitzar l´estat i programar noves fases.