21 maig 2010

SUBVENCIONS MUNICIPALS OTORGADES PER L’ANY 2010

Convocatòria General de Subvencions 2010

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la base 18a de les Bases reguladores per sol·licitar i atorgar subvencions municipals, publicades en el BOPB de 17 de desembre de 2009, i amb càrrec al crèdit pressupostari detallat a l’anunci de convocatòria publicat en el BOPB de 16 de gener de 2010, en els àmbits temàtics de cultura, esports, educació, salut, acció social, dones, joventut, drets civils, participació ciutadana i associacionisme, medi ambient, immigració, civisme i convivència, de districte i de ciutat, per a l’any 2010, es publiquen, sense perjudici del que es contempla en el penúltim paràgraf de la base 17a de les Bases reguladores, les SUBVENCIONS ATORGADES i DENEGADES, llevat les atorgades i denegades pel Districte de Ciutat Vella, les quals es publicaran oportunament.

Aquestes subvencions també es fan públiques al taulell d’anuncis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Sant Miquel (plaça de Sant Miquel, 4), llevat les del Districte de Ciutat Vella les quals, com en el paràgraf anterior, també es publicaran oportunament.

Les subvencions atorgades amb un import igual o superior a 3.000 euros s?han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 17 de maig de 2010, núm. 117, pàg 25-42, llevat les del Districte de Ciutat Vella les quals, com en el paràgraf anterior, també es publicaran oportunament.

Tanmateix, el cobrament de l’import de les subvencions atorgades resta condicionat al compliment dels requisits establerts a la base 6a de les esmentades Bases reguladores.